Fundusz Pomocy Studentom

Pomagamy
zdolnym, ambitnym
i pracowitym

Fundacja FPS (Fundacja „Fundusz Pomocy Studentom”, Polish Student Support Fund) to w pełni niezależna, ogólnopolska organizacja pozarządowa o szerokim profilu aktywności (nadzór obywatelski, edukacja, badania naukowe, akcje informacyjne). Statut fundacji umożliwia jej prowadzenie działalności nieodpłatnej, statutowej odpłatnej i gospodarczej.

Fundacja jest krajowym liderem w trzech obszarach działalności:
– obywatelskie monitoringi uczelni i instytucji naukowych,
– promowanie ruchu naukowego studentów i doktorantów,
– analiza kondycji szkolnictwa wyższego z perspektywy studentów i doktorantów.

Specjalnością FPS jest prowadzenie obywatelskich monitoringów w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego. Fundacja bada akty prawne i sposób wydawania pieniędzy publicznych pod kątem:
– równego dostępu obywateli do pomocy publicznej;
– działania organów administracyjnych w granicach prawa;
– obiektywnych (nieuznaniowych) kryteriów przyznawania pomocy publicznej;
– przejrzystości procedur decyzyjnych, przetargowych i konkursowych;
– profesjonalizmu, racjonalności, efektywności i innych dobrych praktyk w działaniu instytucji publicznych;
– prostoty, minimalizmu, czytelności i jednoznaczności regulacji prawnych;
– przestrzegania reguł konsultacji społecznych i partycypacji obywatelskiej;
– priorytetu interesu publicznego przed korporacyjnym i partykularnym.

Historia fundacji

Fundacja FPS powstała 4 lutego 2008 r. z przekształcenia warszawskiej fundacji Optimi Elaturi (działającej w latach 1994-2008). Najważniejszymi, wieloletnimi projektami Optimi Elaturi były: program stypendialny dla Polaków podejmujących naukę na granicą Euroenthusiast, program dotacji dla kół naukowych i innych zorganizowanych grup studentów Egida, czasopisma „Gazeta Studencka” i „Gazeta dla Maturzystów”, program warsztatowy Praktyczna Szkoła Dziennikarstwa.

Moment zmiany nazwy na Fundację FPS wiązał się z rozpoczęciem aktywności w skali ogólnopolskiej oraz znacznym rozszerzeniem profilu działania. W latach 2008-2013 fundacja współorganizowała duże ogólnokrajowe kampanie informacyjne (np. Od kiedy euro w Polsce?; Nie zagłosujesz, nie będziesz mógł narzekać) lub prowadziła je samodzielnie (np. Kto wygrywa na prywatyzacji?; O prawach studenta na pierwszym roku studiów; Otwarte Akademickie Mistrzostwa Polski Inwestorów). Przeprowadziła cztery edycje konkursu na esej dotyczący pożądanych rozwiązań w obszarze szkolnictwa wyższego (Konfrontacje – Akademickie Mistrzostwa Polski Autorów Tekstów), rozpoczęła monitorowanie regulacji wewnętrznych obowiązujących na uczelniach (dwie pierwsze edycje programu Watchdog.edu.pl) oraz promowanie ruchu naukowego studentów i doktorantów (program StRuNa).

Kampania FPS pt. Kto wygrywa na prywatyzacji? otrzymała nagrodę ministra skarbu dla najlepszego projektu z zakresu edukacji ekonomicznej zrealizowanego w roku 2010. Programy StRuNa i Konfrontacje zajęły odpowiednio pierwsze i trzecie miejsce wśród najwyżej punktowanych projektów w konkursie ministra nauki i szkolnictwa wyższego pod nazwą Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego.

Od roku 2013 głównym obszarem aktywności fundacji jest nadzorowanie instytucji publicznych oraz monitorowanie sposobu,w jaki wydawane są pieniądze pochodzące z budżetu państwa. Największe zrealizowane dotychczas projekty z zakresu kontroli obywatelskiej to:
Nadzór nad dystrybucją bezzwrotnej pomocy publicznej dla studentów;
– Działania nadzorcze nad dystrybucją świadczeń z pieniędzy publicznych wśród studentów uczelni prywatnych i państwowych uczelni zawodowych;
– PSW 205 – monitoring uczelnianych rejestrów organizacji studenckich;
WatchDoctor – obywatelski nadzór nad działaniem podmiotów leczniczych;
Monitoring wsparcia publicznego dla doktorantów i zabezpieczenia ich praw w umowach;
Wykrywanie i usuwanie niedozwolonych barier dostępu do studiów drugiego i trzeciego stopnia;
Monitoring otwartych konkursów na zatrudnienie nauczycieli akademickich.

Działalność fundacji znacznie wykracza poza cele, które sugeruje pełne brzmienie jej nazwy (Fundacja „Fundusz Pomocy Studentom”). Adresatami działań fundacji poza studentami są między innymi doktoranci, osoby wchodzące na rynek pracy, osoby i instytucje współfinansujące studia.

Misja, hasła i zasady fundacji

Misją fundacji jest:
– ochrona praw studentów i doktorantów,
– stwarzanie warunków do rozwoju szczególnie uzdolnionych młodych naukowców,
– kształtowanie świadomych swoich praw obywateli, podatników, konsumentów,
– monitorowanie sposobu wykorzystania pieniędzy publicznych przeznaczonych na wsparcie młodzieży, nauki i edukacji wyższej.

W swej działalności fundacja posługuje się hasłami, które podkreślają jej najważniejsze cele: „Bronimy wspólnego!”, „Wyższy poziom aktywności obywatelskiej”, „Niezależne inicjatywy na rzecz studentów i doktorantów”, „Obywatelski monitoring instytucji publicznych w obszarze nauki i edukacji”, „Pomagamy zdolnym i ambitnym”, „Zapewniamy lepszą perspektywę”, „Ambitna strona studiów”.

Fundacja ma własny zbiór standardów, którymi kieruje się podczas realizacji projektów naukowych i edukacyjnych. FPS opiera się na oryginalnych narzędziach i metodach działania, dąży do tego, aby jego projekty były rozwiązaniami wzorcowymi dla innych podmiotów – również tych, które działają poza środowiskiem studentów i doktorantów. Każdy projekt fundacji – niezależnie od efektów badawczych, edukacyjnych czy popularyzatorskich – musi zakończyć się opracowaniem przynajmniej jednego trwałego dzieła, które ma praktyczne zastosowanie, np. raportu, folderu, książki, elektronicznego zbioru danych, aplikacji komputerowej, strony internetowej, filmu szkoleniowego, audycji lub scenariusza działań. FPS nie realizuje projektów o charakterze integracyjnym, rekreacyjnym, jubileuszowym oraz takich, które promują podmiot, a nie treść jego działań.

Unikalne zasoby fundacji

Fundacja FPS jako jedyna kataloguje wszystkie aktywne koła naukowe studentów i doktorantów w Polsce (baza StRuNa, ponad 6,5 tys. podmiotów). Pośredniczy w kontaktach między nimi i organizuje dla nich duży ogólnopolski konkurs na najlepsze projekty (odbyło się już pięć edycji konkursu, a każda z nich w co najmniej pięciu kategoriach).

FPS wydaje własne czasopismo naukowe pod nazwą „StRuNa – Biuletyn Młodych Naukowców” (w wersji elektronicznej i drukowanej), publikacje książkowe (10 w ciągu ostatnich pięciu lat) oraz informatory i foldery.

FPS ma duże doświadczenie w pozyskiwaniu informacji publicznych. Spory między fundacją a instytucjami, które utrudniały jej dostęp do niezbędnych materiałów źródłowych, zaowocowały już ponad 50 korzystnymi dla fundacji rozstrzygnięciami w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi.

FPS jest najważniejszym organizatorem obywatelskich działań nadzorczych nad instytucjami akademickimi. Dzięki fundacji zbadano sposób wywiązywania się ponad 180 uczelni z różnych obowiązków ustawowych. Były wśród nich największe uczelnie publiczne i niepubliczne. Rekomendacje fundacji przyczyniły się do zmiany stu kilkudziesięciu wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w polskich szkołach wyższych.

FPS ma cenną sieć kontaktów w organizacjach zajmujących się nadzorem obywatelskim. Współpracuje z największymi organizacjami tego typu w Polsce, jak Fundacja im. S. Batorego czy Stowarzyszenie Sieć Obywatelska – Watchdog Polska. Utrzymuje również kontakty z organizacjami w innych krajach Europy (efektem międzynarodowej współpracy fundacji była m.in. akcja pomocy dla uchodźców wewnętrznych na Ukrainie).

Wśród współpracowników fundacji są m.in.: utytułowani wykładowcy prawa, ekonomii, socjologii, dziennikarstwa i politologii z największych ośrodków akademickich w Polsce; doktoranci i absolwenci kilkunastu polskich i zagranicznych uczelni; byli pracownicy i współpracownicy instytucji odpowiedzialnych za reprezentowanie poszczególnych interesów grupowych w ramach środowiska akademickiego oraz za nadzorowanie i monitorowanie działań uczelni.

FPS pełni funkcję depozytariusza (instytucji odpowiedzialnej za interpretację postanowień, publiczne prezentowanie, promowanie treści i właściwy sposób wprowadzania zmian) w odniesieniu do kodeksu dobrych praktyk w zakresie organizacji i przeprowadzania praktyk studenckich (tzw. KDSP, Kodeks Dobrych Studenckich Praktyk).

Fundacja promuje ideę nadzoru obywatelskiego, kształci kadry dla organizacji strażniczych oraz przygotowuje obywateli do samodzielnego monitorowania działalności instytucji publicznych w ramach programu szkoleniowego Akademia Watchdog. Fundacja prowadzi kilkanaście stron internetowych i trzy profile społecznościowe, na których opisywane są działania strażnicze, sytuacja szkolnictwa wyższego i teoretyczne podstawy działalności watchdogowej.

Osoby reprezentujące fundację
prezes zarządu fundacji – Robert Pawłowski
przewodniczący rady fundacji – Dariusz Bednarczyk
dyrektor programowy fundacji – Tomasz Lewiński

Wydawnictwa fundacji

 

 

Aktualności

 • Konkursu projektów naukowych StRuNa 2017 – nowe zasady

  Doroczny konkurs dla kół naukowych i innych organizacji realizujących cele naukowe zmienia swoje oblicze. Jedyne co pozostaje niezmienne to pięć kategorii konkursowych (Projekt Roku 2017, Wyprawa Roku 2017, Konferencja Roku 2017, Koło Naukowe Roku 2017 i Opiekun Naukowy Roku 2017).... Dalej

 • Pierwszy wielki kongres kół naukowych

  To wręcz niewiarygodne, ale od… 1930 roku nie było ogólnokrajowego, interdyscyplinarnego spotkania kół naukowych. Wkrótce sytuacja się zmieni i powstanie nowe forum wymiany kontaktów oraz podnoszenia kompetencji niezbędnych do realizacji... Dalej

 • Stypendia na kierunkach zamawianych były źle zaprojektowane

  Najwyższa Izba Kontroli podsumowała ministerialny program kierunków zamawianych. Prawdopodobnie część pieniędzy podatników została zmarnowana, bo nie przewidziano zwrotu środków w przypadku przerwania studiów (co było nagminne), a stypendia przyznawano nawet... Dalej

Analizy

 • Pomoc materialna dla doktorantów – wybrane problemy

  Tekst traktuje o świadczeniach pomocy materialnej dla doktorantów, o których mowa w art. 199 ust. 1 pkt 1-4 Prawa o szkolnictwie wyższym (dalej: PSW). Przedstawione w nim problemy są często zbieżne z tymi, które dotyczą studentów. Podczas analizy części... Dalej

Dokumenty